español | mapa web
asociación pola defensa do Parque Rosalía   segue en curso o contencioso para evitar esta imaxe + de 11.000 firmas
mentiras
a asociación
sinaturas
campaña BIC
xa asinaron
novas
imaxes
actuacións
¿por qué?
contencioso
textos
axúdanos-te
descargas
burradas
os soldos
ligazóns
contacto
 
 
<%IF Request.Form <> "" THEN Cuerpo = "" Cuerpo = Cuerpo&""&chr(10)&"Grazas pola túa colaboración. Agradecémosche que envíes a nosa páxina a tres amigos para que entre todos poidamos multiplicar os apoios."&chr(10)&"www.parquerosalia.es"&chr(10)&chr(10) Cuerpo = Cuerpo&"Asinado: "&Request.Form("Nome")&chr(10) Cuerpo = Cuerpo&"DNI: "&Request.Form("DNI")&chr(10) Cuerpo = Cuerpo&"Email: "&Request.Form("Correo_electronico")&chr(10)&chr(10) Cuerpo = Cuerpo&"========================="&chr(10)&chr(10) Cuerpo = Cuerpo&"SOLICITAMOS:"&chr(10)&""&chr(10)&"A catalogación do Parque Rosalía de Castro e o seu entorno como Ben de Interese Cultural (B.I.C.) segundo a Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia do 30 de Outubro, tal e como expoñemos nos antecedentes:"&chr(10)&""&chr(10)&"Tendo en conta o artigo 8 do capítulo I, apartado 4 c) onde dí: 'para os efectos da presente lei, teñen a consideración de xardín histórico, o espazo delimitado, produto da ordenación polo home de elementos naturais, ás veces complementado con estructuras de fábrica, e estimado de interese en función da súa orixe ou pasado histórico ou dos seus valores estéticos, sensoriais ou botánicos'."&chr(10)&""&chr(10)&"Tendo en conta a vulnerabilidade deste ben a agresións insensibles neste momento."&chr(10)&""&chr(10)&"Tendo en conta o cumplimento do artigo 104 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (LOUGA)."&chr(10)&""&chr(10)&"E tendo en conta a protección das augas das Termas Romanas."&chr(10)&""&chr(10)&"Como veciños e usuarios deste singular espacio e entorno, esiximos as máximas garantías da súa permanencia no tempo así como a súa debida e necesaria protección polas administracións públicas. Cremos que esta protección é necesaria para conquerir a revalorización do entorno, para resolver as conexións entre o Parque e as Costas e integrar o xardín na zona. O Parque non pode ser un oasis rodeado de rúas, senón un ente único co conxunto das Costas do Parque e a paixase pintoresca do Río Miño."&chr(10)&""&chr(10)&"Para revalorizar o conxunto que configuran os xardíns e as Costas do Parque, deberase dotar de maior protagonismo a todos e cada un dos recantos que forman este espacio. É imprescindible un cuidadoso deseño das distintas áreas para conquerir o xusto protagonismo de todos e cada un dos elementos que compoñen o conxunto. E deberase dotar ó xardín de maior intimidade e alonxar o grao de influencia da agresión das novas construccións, os viais, a presión demográfica e os medios de locomoción."&chr(10) Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") Mail.Host = "mail.parquerosalia.es" Mail.Port = 25 Mail.From = "correo@parquerosalia.es" Mail.FromName = "Parquerosalía.es" IF Request.Form("Email") <> "" THEN Mail.AddAddress Request.Form("Correo_electronico") END IF Mail.AddAddress "correo@parquerosalia.es" Mail.ContentTransferEncoding = "Quoted-Printable" Mail.isHtml = false Mail.Subject = Mail.EncodeHeader("Apoio BIC - "&Request.Form("Nome")) Mail.Body = Cuerpo On Error Resume Next Mail.Send If Err <> 0 Then Response.Write "Ocorreu un erro: " & Err.Description Else Response.Redirect("campana_bic_env.htm") End If%> <%END IF%>

envía o teu apoio á campaña

Nome e apelidos
DNI
Correo electrónico
 
 

declaración do Parque como Ben de Interese Cultural (B.I.C.)

Solicitamos:

A catalogación do Parque Rosalía de Castro e o seu entorno como Ben de Interese Cultural (B.I.C.) segundo a Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia do 30 de Outubro, tal e como expoñemos nos antecedentes:

  1. Tendo en conta o artigo 8 do capítulo I, apartado 4 c) onde dí: ‘para os efectos da presente lei, teñen a consideración de xardín histórico, o espazo delimitado, produto da ordenación polo home de elementos naturais, ás veces complementado con estructuras de fábrica, e estimado de interese en función da súa orixe ou pasado histórico ou dos seus valores estéticos, sensoriais ou botánicos’.
  2. Tendo en conta a vulnerabilidade deste ben a agresións insensibles neste momento.
  3. Tendo en conta o cumplimento do artigo 104 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (LOUGA).
  4. E tendo en conta a protección das augas das Termas Romanas.

Como veciños e usuarios deste singular espacio e entorno, esiximos as máximas garantías da súa permanencia no tempo así como a debida e necesaria protección polas administracións públicas. Cremos que esta protección é necesaria para conquerir a revalorización do entorno, para resolver as conexións entre o Parque e as Costas e integrar o xardín na zona. O Parque non pode ser un oasis rodeado de rúas, senón un ente único co conxunto das Costas do Parque e a paixase pintoresca do Río Miño.

Para revalorizar o conxunto que configuran os xardíns e as Costas do Parque, deberase dotar de maior protagonismo a todos e cada un dos recantos que forman este espacio. É imprescindible un cuidadoso deseño das distintas áreas para conquerir o xusto protagonismo de todos e cada un dos elementos que compoñen o conxunto. E deberase dotar ó xardín de maior intimidade e alonxar o grao de influencia da agresión das novas construccións, os viais, a presión demográfica e os medios de locomoción.

       
Asociación pola defensa do Parque Rosalía |